Nadzór Autorski w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz”

Nazwa projektu

Nadzór Autorski w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz”

Opis

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz” :

– wprowadzenie rozwiązań zamiennych i uzupełniających w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji;

– sporządzanie dokumentacji zamiennej, uzupełniającej i dodatkowej tzn. rysunków, szkiców, opisów technicznych, przedmiarów, itp.;

– dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych;

– uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, także w ramach prowadzonej przez Wykonawcę optymalizacji zadania;

– udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości co do dokumentacji projektowej powstałych w toku realizacji zadania;

– uczestniczenie w radach budowy, naradach i komisjach technicznych oraz w odbiorach robót

– przeprowadzanie koniecznych, wynikłych w trakcie prowadzenia robót budowlanych ekspertyz i analiz w ramach Projektu;

– nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez Wykonawców robót szczegółowych projektów wykonawczych dotyczących branży sterowania ruchem kolejowym;

– opiniowanie na wezwanie Zamawiającego) opracowanej przez Wykonawców robót budowlanych dokumentacji technologicznej i innej niezbędnej do prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót budowlanych;

– weryfikacja zmian w dokumentacji projektowej w świetle zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres umowy obejmował specjalności:

– Inżynieryjna drogowa

– Inżynieryjna mostowa

– Inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Zamawiający

TPF Sp. z.o.o.

Data rozpoczęcia 

09.2017 rok