Konstrukcje inżynierskie

Firma CertusVia zaprojektowała dwa wiadukty o symbolach WD-01 i WD-02 będące częścią wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Projekt powstał na zlecenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Na terenie Gminy Kampinos istnieje sześć wyeksploatowanych obiektów mostowych wymagających remontu lub przebudowy. Są to niewielkie konstrukcje służące przeprowadzeniu ruchu kołowego przez Kanał Olszowiecki.

Przedmiot niniejszego konkursu obejmował wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej w Poznaniu w południowej części Ostrowa Tumskiego wraz funkcjonalnym połączeniem z istniejącą lub/i planowaną infrastrukturą pieszo – rowerową oraz zagospodarowaniem terenu.

Konkurs polegał na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

Firma CertusVia wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Gminę Augustów. Konkurs obejmował opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą.

Przedmiotem w/w opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej. Opracowanie obejmuje m. in.:

Przedmiotem w/w opracowania jest wykonanie „Dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” w zakresie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego w ramach III Etapu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Przedmiotem powyższego opracowania była ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej.

Celem opracowania było porównanie sił na fundamenty obiektów mostowych projektowanych w ramach w/w zadania. Siły na fundamenty zostały wyznaczone na różnym etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Przedmiotowe zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy następujących obiektów zlokalizowanych w Kutnie: wiadukt kolejowy w km 123+795 nad ul. Józefów, most kolejowy w km 124+561 nad rzeką Ochnią oraz wiadukt kolejowy w km 124+775 nad ul. dr Antoniego Troczewskiego.

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+558 do ok. km 82+230.