Nadzór autorski w ramach projektu  „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

Nazwa projektu

Nadzór autorski w ramach projektu  „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

Opis

Pełnienie funkcji Nadzoru autorskiego w ramach projektu  „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”:

– wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;

– uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych i/lub uzupełniających w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

– uczestniczenie w radach budowy, naradach i komisjach technicznych oraz w odbiorach robót;

– opracowywanie nowych projektów zamiennych i uzupełniających oraz rysunków i szkiców oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń;

– dokonywanie zapisów w dzienniku budowy;

– sporządzanie protokołów lub notatek służbowych;

– dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych;

– kwalifikowanie czy zatwierdzone zmiany w dokumentacji projektowej są istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Zakres zadania obejmował specjalności:

– Konstrukcyjno – budowlana

– Inżynieryjna drogowa

– Inżynieryjna mostowa

– Inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie kolejowych sieci trakcyjnych

 

Zamawiający

TPF Sp. z.o.o.

Data rozpoczęcia 

09.2017 rok