Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”.

Nazwa projektu

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”.

Opis

Niniejszy kontrakt obejmował:
1. Kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID).
2. Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie.

Zakres robót obejmował w szczególności:
– budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km,
– budowę łącznika drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową DK 19 (droga klasy G),
– budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski,
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
– budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
– budowę 29 obiektów inżynierskich,
– budowę i ścieżek rowerowych,
– budowę dwóch wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
– budowę dwóch MOP-ów kategorii 1,
– budowę systemu odwodnienia,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej oraz MOP,
– budowę kolidujących urządzeń i sieci infrastruktury podziemnej,
– budowę oświetlenia drogowego,
– oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
– oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
– wykonanie pełnej rekultywacji terenów.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie

Data rozpoczęcia 

22.09.2014 r.