Nadzór Autorski w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Nazwa projektu

Nadzór Autorski w ramach projektu: „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”.

Opis

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach realizacji kontraktu „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”:

 • sporządzanie dokumentacji zamiennej, uzupełniającej i dodatkowej;
 • dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych;
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej powstałej w toku realizacji prac;
 • udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości co do dokumentacji  projektowej  i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji zadania;
 • uczestniczenie w radach budowy, naradach i komisjach technicznych oraz w odbiorach robót zanikających oraz odbiorach eksploatacyjnych, końcowych podczas realizacji zadania inwestycyjnego;
 • przeprowadzanie koniecznych, wynikłych w trakcie prowadzenia robót budowlanych ekspertyz i analiz;
 • nadzór nad zmianami wprowadzanymi przez Wykonawcę robót w ramach dokumentacji zamiennej, będącej w zakresie prac Wykonawcy robót;
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez Wykonawców robót projektów wykonawczych dotyczących branży sterowania ruchem kolejowym;
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez Wykonawców robót projektów wykonawczych dotyczących branży telekomunikacji
 • weryfikacja zmian w dokumentacji projektowej w świetle zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowień ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres zadania obejmuje specjalności:

 • Konstrukcyjno – budowlana (obiekty kubaturowe w tym perony)
 • Inżynieryjna drogowa
 • Inżynieryjna mostowa
 • Inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej
 • Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zieleń i ochrona środowiska

Zamawiający

TPF Sp. z.o.o.

Data rozpoczęcia 

04.2017 rok