Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowań na drodze krajowej nr 2 z ul. Terebelską i Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej.

Nazwa projektu

Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowań na drodze krajowej nr 2 z ul. Terebelską i Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej.

Opis

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pozwoleń wodno-prawnych.

W zakres projektu wchodziły m.in. poniższe branże:
1. Drogowa.
2. Wodno-kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa.
3. Energetyczna.
4. Teletechniczna.

Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska

Data rozpoczęcia i zakończenia

20.07.2017 r. – 15.12.2017 r.