Dokumentacja projektowa przejść dla pieszych w ramach zadania „ Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Nazwa projektu

Dokumentacja projektowa przejść dla pieszych w ramach zadania „ Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

Opis

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

1) Przejście pieszo – rowerowe na stacji Rawicz – km 63+035
2) Przejście pieszo – rowerowe na stacji Bojanowo – km 75+341
3) Przejście pieszo – rowerowe na stacji Leszno – km 95+806
4) Przejście dla pieszo – rowerowe na stacji Stare Bojanowo – km 112+566
5) Przejście pieszo – rowerowe na stacji Kościan – km 122+753
W ramach zadania opracowano również poniższe branże w następującym zakresie:
– Wodno – Kanalizacyjna, Wodociągowa, Gazowa;
* Projekty przebudowy i budowy sieci wodno -kanalizacyjnych.
* Odbiór wód deszczowych z przejść dla pieszo – rowerowych.
– Energetyka;
* Budowę i przebudowę oświetlenia.
* Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
* Budowę infrastruktury dla potrzeb przejść pieszo – rowerowych.

Zamawiający

PKP PLK S.A.

Data rozpoczęcia 

01.10.2017 r.