Zrealizowane projekty

Firma Certus Via zaprojektowała dwa wiadukty o symbolach WD-01 i WD-02 będące częścią wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Projekt powstał na zlecenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach realizacji kontraktu „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Projekt technologiczny elewacji z prefabrykatów ze zbrojonego betonu architektonicznego dla dwóch budynków kompleksu biurowo-usługowego P4 na warszawskim Służewcu.

Na terenie Gminy Kampinos istnieje sześć wyeksploatowanych obiektów mostowych wymagających remontu lub przebudowy. Są to niewielkie konstrukcje służące przeprowadzeniu ruchu kołowego przez Kanał Olszowiecki.

CertusVia  jako wykonawca zrealizował opracowanie projektu drogowego odtworzenia nawierzchni, zgodnie z warunkami  ZDM, po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska – ul. Wodzisławska w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer.

Firma CertusVia pełniła funkcję weryfikatora dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”, w specjalnościach.

Przedmiotem inwestycji była budowa  ulicy Południowej w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku:- od ul. Wojtyszki w kierunku ul. Borków (do istniejącej nawierzchni utwardzonej). W ramach budowy przewiduje się wybudowanie jezdni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych oraz elementów infrastruktury oświetlenia, odwodnienia.

Przedmiot niniejszego konkursu obejmował wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej w Poznaniu w południowej części Ostrowa Tumskiego wraz funkcjonalnym połączeniem z istniejącą lub/i planowaną infrastrukturą pieszo – rowerową oraz zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoleń wodno-prawnych.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pozwoleń wodno-prawnych.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

Firma CertusVia wykonała na zlecenie wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Powstańców Śląskich (droga klasy G)  na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej o łącznej długości 1700 m.

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”-początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz” :

Pełnienie funkcji Nadzoru autorskiego w ramach projektu  „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozwiązania ponad 100 kolizji kabla energetycznego wykonanego w ramach projektu modernizacji układów zasilania (MUZa). Dokumentacja projektowa obejmowała przebudowę kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z kablem „Muza”. W ramach projektu wykonano również dokumentację zamienną odwodnienia torów w miejscach kolizji z kablem „Muza”.

Konkurs polegał na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina, oraz budowę drogi S8 po nowym śladzie na odcinku obwodnicy Mężenina w km 597+600 do 601+700. Całkowita długość drogi S8 objętej inwestycją wynosiła 15,39 km.

Zakres prac obejmował kontynuację projektowania – optymalizację – oraz wykonanie obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz 4 węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Droga będzie omijała Radom od strony zachodniej i bezpośrednio połączy odcinek S7 Białobrzegi – Jedlińsk z odcinkiem Obwodnica Radomia – granica województwa mazowieckiego.

Niniejszy kontrakt obejmował:

1. Kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID).
2. Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie.

Projekt koncepcyjny pięciokondygnacyjnego garażu otwartego zlokalizowanego na terenie ograniczonym ulicami:

W ramach powyższego zadania firma CertusVia świadczy usługi doradcze, dotyczące najważniejszych kwestii technicznych związanych z projektem Polimery Police w następujących branżach:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bartyckiej na odcinku od ulicy Czerniakowska do ulicy Gościniec wraz z przebudową ulicy Nadrzecznej na odcinku od ulicy Gościeniec do ulicy Bananowej.

Przedmiotem opracowania była koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Puławskiej i Okulickiego.

Zakres opracowania obejmował wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego na ul. Krupniczej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach inwestycji – budowy parkingu.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na przedłużeniu ul. Borowego pomiędzy ul. Drogomilską i ul. Powstańców Śląskich w Warszawie.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego znajdującego się przy ul. Koprzywiańskiej w Warszawie.

Przedmiotem opracowania było umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 na odcinku od km 15+700 do km 16+146 zgodnie z kilometrażem linii kolejowej nr 447 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a torem nr 4 w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze.
Projekt stanowi uzupełnienie do projektu podstawowego.

Przedmiotem opracowania był projekt zagospodarowania istniejącego placu pod wiaduktem przy ul. Cybernetyki, na potrzeby parkingu strzeżonego, płatnego.

Przedmiotem opracowania był projekt budowy chodnika w ulicy Wojtyszki w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku od ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Południowej.

Przedmiotem opracowania był projekt remontu ulicy Króla Maciusia w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa w skład, której wchodziło: zaprojektowanie chodnika, zjazdów indywidualnych oraz projekt dobudowy nawierzchni jezdni.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu na działkę nr 23/1, do garażu podziemnego.

Firma CertusVia wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Gminę Augustów. Konkurs obejmował opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego oraz do pięciu miejsc postojowych na poziomie terenu.

Projekt koncepcyjny pięciokondygnacyjnego garażu otwartego zlokalizowanego na terenie ograniczonym ulicami:

Przedmiotem w/w inwestycji była przebudowa ulicy Szoferskiej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Tytoniowej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w opracowania było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny w ramach zadania pn. „Projekt budynku szkoły podstawowej „Eureka” wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa budowy placu manewrowego i miejsc postojowych przyległych do projektowanego budynku usługowego.

Celem w/w opracowania była ocena stanu technicznego konstrukcji podziemnej komory J-10 i dochodzącego do niej podziemnego kanału ciepłowniczego biegnącego przy budynku Powstańców Śląskich nr 45 w celu określenia możliwości lokalizacji na nimi parkingu dla samochodów osobowych.

Firma CertusVia realizuje w ramach Konsorcjum w/w zadanie, którego przedmiotem jest zapewnienie doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przeprowadzenie – na podstawie zebranych w trakcie świadczenia doradztwa doświadczeń – specjalistycznych warsztatów dla podmiotów publicznych, potencjalnych promotorów projektów PPP.

Przedmiotem powyższego zamówienia było świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z samorządowego sektora drogowego, obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP.”

Przedmiotem w/w opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej. Opracowanie obejmuje m. in.:

Przedmiotem w/w opracowania jest wykonanie „Dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” w zakresie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego w ramach III Etapu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Przedmiotem powyższego opracowania była ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej.

Przedmiotem opracowania był projekt dróg związanych z obsługą komunikacyjną projektowanego zakładu z branży przetwórstwa rolno – spożywczego w Wysokim Mazowieckim.

Na zlecenie właściciela stacji benzynowej przy DK 7 w gminie Baboszewo, przeprowadziliśmy analizę możliwości jej włączenia do systemu obsługi podróżnych korzystających w przyszłości z drogi ekspresowej S7.

Celem opracowania było porównanie sił na fundamenty obiektów mostowych projektowanych w ramach w/w zadania. Siły na fundamenty zostały wyznaczone na różnym etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Przedmiotowe zamówienie dotyczyło wykonania operatów wodnoprawnych dla dziewięciu przepustów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej E20 na terenie dwóch województw: łódzkiego i wielkopolskiego.

Przedmiotowe zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy następujących obiektów zlokalizowanych w Kutnie: wiadukt kolejowy w km 123+795 nad ul. Józefów, most kolejowy w km 124+561 nad rzeką Ochnią oraz wiadukt kolejowy w km 124+775 nad ul. dr Antoniego Troczewskiego.

Przedmiotowe projekty zasięgiem obejmowały następujące przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, Parzniew, Brwinów, Milanówek. W zakres prac projektowych wchodziły m.in. następujące zadania:

Opracowanie dotyczy budowy zadaszenia wyjścia nr 4 przejścia podziemnego w km. 15+840. Obiekt znajduje się w ewidencji środków trwałych PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+558 do ok. km 82+230.