Konkurs pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”.

Nazwa projektu

Konkurs pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”

Opis

Przedmiot niniejszego konkursu obejmował wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej w Poznaniu w południowej części Ostrowa Tumskiego wraz funkcjonalnym połączeniem z istniejącą lub/i planowaną infrastrukturą pieszo – rowerową oraz zagospodarowaniem terenu.

Podstawowym założeniem do formowania konstrukcji, było spełnienie założeń ideowych oraz poszanowanie dla miejsca lokalizacji kładki. Badanie kluczowych dla rejonu Ostrowa Tumskiego panoram oraz otwarć widokowych, skłoniło nas do rezygnacji z wszelkiego rodzaju wysokich pylonów czy łuków, które niewątpliwie odciągałyby uwagę od lokalnych dominant wysokościowych, szczególnie wież Bazylika archikatedralnej. Kładka kształtowana jest więc w sposób możliwie płaski, horyzontalny, podkreślając zróżnicowaną zabudowę wyspy i Chwaliszewa.

Zamawiający

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia

20.12.2017 rok