Przebudowa zadaszenia wyjścia 4 przejścia podziemnego w km 15+840 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011.

Nazwa projektu

Przebudowa zadaszenia wyjścia 4 przejścia podziemnego w km 15+840 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011.

Opis

Opracowanie dotyczy budowy zadaszenia wyjścia nr 4 przejścia podziemnego w km. 15+840. Obiekt znajduje się w ewidencji środków trwałych PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest pod linią kolejową 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki na stacji w miejscowości Pruszków w km 15+840. Obiekt podczas projektowania był objęty nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ figuruje na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków jako element zespołu przystanków i wiat linii Grodziskiej. Zgodnie z ustaleniami z istniejącej konstrukcji pochodzącej z 1934 r. pozostawiono ściany schodów wejść na perony, na których oparto nowobudowaną konstrukcję. Projektowana konstrukcja wiaty musiała nawiązywać kształtem oraz formą do istniejących zabytkowych wiat peronowych.
Projektowany obiekt to ramowa, żelbetowa konstrukcja o długości 13,1 m
oraz wysokości 3,9 m. Ramowe zadaszenie w kształcie litery „U” oparto na 4 słupach, które wychodzą z pozostawionych ścianek istniejącej wiaty. Wykończenie wiaty tj. materiały oraz kolorystyka musiało być analogiczne, do użytych
do wykończenia poczekalni i wiaty znajdujących się na peronie wyspowym.

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

02.2019 r.