Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę obwodnicy wschodniej w Białej Podlaskiej – etap II, o długości ok. 1200 m, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i bezkolizyjnym skrzyżowaniem z linią kolejową nr 2.

Nazwa projektu

Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę obwodnicy wschodniej w Białej Podlaskiej – etap II, o długości ok. 1200 m, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i bezkolizyjnym skrzyżowaniem z linią kolejową nr 2.

Opis

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoleń wodno-prawnych. W zakres projektu wchodziły m. in poniższe branże:

1. Drogowa/kolejowa.
2. Mostowa.
3. Wodno-kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa.
4. Energetyczna.
5. Teletechniczna.

 

Zamawiający

Gmina Biała Podlaska

Data rozpoczęcia 

10.2016 r.