Zarządzanie kontraktem: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa–Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700”,w tym  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

Nazwa projektu

Zarządzanie kontraktem: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa–Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700”, w tym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

Opis

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina, oraz budowę drogi S8 po nowym śladzie na odcinku obwodnicy Mężenina w km 597+600 do 601+700. Całkowita długość drogi S8 objętej inwestycją wynosi 15,39 km.

Do obowiązków Konsultanta należało:
– Zarządzanie, koordynacja, pełnienie nadzoru nad realizacją budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– Weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności,
– Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
– Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,
– Udział w przeglądach budowy w okresie rękojmi.

Projektowane parametry techniczne drogi ekspresowej S 8:
– klasa techniczna drogi: S
– kategoria ruchu: KR 6
– prędkość projektowa: 100 km/h
– prędkość miarodajna: 110 km/h
– liczba pasów ruchu: 4 (przekrój 2x2)
– szerokość pasa ruchu: 3,5 m
– szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami
– szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Białystok

Data rozpoczęcia 

24.10.2014 r.